go 课后作业题 by Mars Zhang

go 课后作业题 by Mars Zhang

刚刚接触 Glong 练习题供大家参考!

go 课后作业题 by Mars Zhang

 1. 基础题
 2. go 实现 while 循环实现输出 "2-3+4-5+6...+100" 的和
 3. for 循环实现 9 乘 9 乘法表
 4. golang 实现冒泡排序
 5. golang 实现快排
 6. 判断101-200之间有多少个素数,并输出所有素数
 7. 实现map的有序遍历 (待改进)
 8. 字符串反转
 9. 合并两个有序列表
 10. 进阶题
 11. 找最长公共前缀 (待改进)
 12. 字符串压缩 (待改进)

继续阅读“go 课后作业题 by Mars Zhang”